Een ogenblik geduld alstublieft

Momenteel zoeken wij de beschikbare onderelen op voor uw voertuig

Geef hieronder het nieuwe kenteken op

Annuleer

Algemene Voorwaarden.


1. BETROKKEN PARTIJEN

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Onderdelenwereld en u. Ook wanneer die handelingen niet mochten leiden tot (of niet in verband staan met) een overeenkomst.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u van Onderdelenwereld.nl een bevestiging ontvangen heeft. Onderdelenwereld.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

3. AANBIEDINGEN / OFFERTES

Alle aanbiedingen / offertes van Onderdelenwereld.nl (ook op onze website) zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Onderdelenwereld.nl of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. BETALINGSMETHODEN

Onderdelenwereld.nl accepteert de volgende betalingsmethoden:

 • vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro
 • contante betalingen bij afhalen van de goederen (in overleg)
 • betaling onder rembours

5. PRODUKTPRIJZEN

Alle aangegeven prijzen zijn in euros en inclusief BTW.

Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

5-a. STATIEGELD

Voor de volgende artikelen geldt een statiegeld:

 • Remtangen/zadels
 • Dynamo's
 • Startmotoren
 • Aandrijfassen
 • Homokineten
 • Stuurhuizen
 • Servo of airco pompen

Voor het statiegeld krijgt u een aparte bevestiging (wordt dus apart in rekening gebracht)
Dit omdat het een variabel bedrag is.
Remtangen meestal € 35,-
Startmotoren gemiddeld € 50,-
De onderdelen worden geleverd na ontvangst van beide betalingen, bestelling en statiegeld.
Het statiegeld wordt z.s.m. teruggestort na ontvangst van de oude onderdelen.
Let Wel:

 • Alleen in de originele verpakking
 • Voldoende gefrankeerd retour gestuurd
 • In overdoos, zodat de originele doos in takt blijft
 • Vermeld uw rek.nr. voor een snelle terugboeking

6. LEVERING

6.1

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Onderdelenwereld.nl wiens product(en) u hebt besteld.

6.2

Onderdelenwereld.nl voegt verzendkosten toe aan de op deze website vermelde prijzen. De verzendkosten zijn variabel en worden duidelijk aangegeven.

6.3

Onderdelenwereld.nl behoudt zich het recht om de verzendkosten aan te passen nagelang de hoeveelheid bestelde artikelen.

6.4

De levertijd bedraagt 2 tot 3 werkdagen, tenzij anders aangegeven. De levertijden zijn indicatief

6.5

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en de EU, tenzij op deze website anders is aangegeven.

6.6

Bij vooruitbetaling: de bestelde levering wordt pas ter verzending aangeboden als het totaalbedrag op onze rekening is bijgeschreven.

6.7

Als de goederen zijn afgeleverd volgens Packs, TNT-Post of een andere partij, dan is levering en onderzoek voor Onderdelenwereld.nl afgerond, er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op nogmaals levering.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onderdelenwereld.nl blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de volledige koopsom is voldaan.

8. RETOURZENDINGEN

8.1

Goederen dienen retour gezonden te worden in de originele (onbeschadigde) verpakking ook dient er een extra doos als bescherming omheen te zitten !!

8.1a

Retour zending is alleen mogelijk tot 7 dagen na levering.

8.2

Onderdelenwereld.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Onderdelenwereld.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.3

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Onderdelenwereld.nl schade heeft opgelopen, heeft Onderdelenwereld.nl het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag te verrekenen.

8.4

De kosten voor retour zendingen zijn voor eigen rekening, en kunnen nimmer verhaalt worden op Onderdelenwereld.nl

8.5

De volgende onderdelen hebben altijd retourkosten:

 • Dynamo's € 25,-
 • Startmotoren € 25,-
 • Remtangen/zadels € 15,-
 • Aandrijfassen € 25,-
 • Homokineten € 25,-
 • Stuurhuizen € 50,-
 • Servopompen € 25,-
 • Aircopompen € 25,-
 • Radiateur (alle type's) € 25,-

9. RECLAMATIE

9.1

Onderdelenwereld.nl is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan (zie ook punt 6.7).

9.2

Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Onderdelenwereld.nl het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9.3

Onderdelenwereld.nl is niet verantwoordelijk voor het aanschaffen v.h. verkeerde onderdeel !
Bij elk onderdeel staan plaatjes en maten, zodat u van tevoren kunt beoordelen of dit het juiste is!
Bij twijfel mag u met ons overleggen (wij zijn nog steeds niet verantwoordelijk) of vergelijkt u het onderdeel met wat er gemonteerd zit.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1

Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

10.2

De totale aansprakelijkheid van Onderdelenwereld.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Onderdelenwereld.nl is beperkt tot maximaal het aankoopbedrag, excl. verzendkosten.

10.3

Aansprakelijkheid van Onderdelenwereld.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, etc.. is uitgesloten.

10.4

Voor het overige rust op Onderdelenwereld.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.5

Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Onderdelenwereld.nl dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

11. GARANTIE

11.1

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Als er zelfstandig veranderingen en of reparaties zijn verricht, waaronder reparaties die niet met toestemming van fabrikant zijn verricht.
 • Als de originele factuur / aankoopbon niet kan worden overlegd, of als hierin wijzigingen zijn aangebracht, of als deze onleesbaar is gemaakt.
 • Als gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik.
 • Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Voor uitlaatsystemen dient nieuw montagemateriaal gebruikt te zijn.
 • Voor Lambdasondes dient de beschrijving goed doorgelezen te worden voor installatie. Neem contact op in geval van twijfel. De garantie vervalt na montage van een lamda sonde.
 • Katalysatoren kunnen na montage niet meer retour, garantie daargelaten.
 • Roest op uitlaten na enkele dagen of weken is normaal de garantie is alleen van toepassing op doorroesten.
 • In geval van garantie, leveren wij de nieuwe onderdelen na betaling van de normale artikelwaarde incl. verzendkosten. als na bepaling door een expert de garantie wordt toegewezen, wordt het factuurbedrag excl. de verzendkosten retourgestort. Bij twijfel is het voordeel voor de klant.- Kromme remschijven, een trillend stuur en piepende remmen zijn meestal te wijten aan verkeerde montage, deze onderdelen mogen altijd retour zodat deze nagekeken kunnen worden door onze expert.
 • Wiellagers kunnen niet meer retour als ze uit de gesealde verpakking zijn gehaald.

12. LINK-VERMELDINGEN

12.1

Het is mogelijk dat Onderdelenwereld.nl links op haar site opneemt die naar andere sites linken.

12.2

Onderdelenwereld.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er van wordt gemaakt.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Onderdelenwereld en u is Nederlands recht van toepassing.

13.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14. BEVESTIGING

14.1

Na bevestiging van offerte of indien een bevestigingsmail nadat een bestelling heeft plaatsgevonden verzonden is, kan deze binnen 24 uur geannuleerd worden; per email of telefonisch.

14.2

Indien deze termijn versteken is en de klant de overeenkomst wenst te ontbinden brengen wij 10% annuleringskosten van het totale bedrag inclusief b.t.w in rekening.
Daar transport, bestelling en administratiekosten reeds op gang zijn gekomen.
Hiervan ontvangt de klant een separaat verzonden nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

15. OVERMACHT

In geval van overmacht is Onderdelenwereld.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen.

Onder overmacht wordt verstaan:

 • Stakingen
 • Brand.
 • Te late zendingen, door fouten van derden.
 • Bedrijfsstoringen.
 • Ziekte / overlijden.
 • Het niet op tijd leveren van toeleveranciers.
 • Netwerkstoringen.
 • Energiestoringen.
 • Ingeschakelde derden.

16. CORRESPONDENTIE EN CONTACTGEGEVENS

16.1

Indien u telefonisch met een van onze medewerkers wilt spreken stuur dan even een mail met uw gegevens en telefoonnummer en een korte uitleg met betrekking tot uw vraag.
Wij bellen u dan zoe spoedig mogelijk terug.

16.2

Onderdelenwereld.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen een dag te beantwoorden.

16.3

Onderdelenwereld.nl behoudt zich het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Gebruik van www.onderdelenwereld.nl betekent dat u onze algemene, garantie en leveringsvoorwaarden accepteert.